دسته: چرخه های چرخ

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 012#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 012#

شماره قسمت: OKPU012 اندازه محصول (L*W*H): 550*373*270 میلی متر قطر تایر: 3600 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ
توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 011#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 011#

شماره قسمت: OKPU011 اندازه محصول (L*W*H): 526*278*310 میلی متر قطر تایر: 1120 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ
توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 010#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 010#

شماره قسمت: OKPU010 اندازه محصول (L*W*H): 440*370*370 میلی متر قطر تایر: 1747 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ
توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 009#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 009#

شماره قسمت: OKPU009 اندازه محصول (L*W*H): 380*300*280 میلی متر قطر تایر: 1020 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ
توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 008#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 008#

شماره قسمت: OKPU008 اندازه محصول (L*W*H): 332*215*193 میلی متر قطر تایر: 1400 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ
توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 007#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 007#

شماره قسمت: OKPU007 اندازه محصول (L*W*H): 335*204*204 میلی متر قطر تایر: 580 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ
توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 006#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 006#

شماره قسمت: OKPU006 اندازه محصول (L*W*H): 287*224*206 میلی متر قطر تایر: 890 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ
توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 005#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 005#

شماره قسمت: OKPU005 اندازه محصول (L*W*H): 235*195*145 میلی متر قطر تایر: 570 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ
توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 004#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 004#

شماره قسمت: OKPU004 اندازه محصول (L*W*H): 205*200*147 میلی متر قطر تایر: 900 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ
توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 003#

توقف کامیون و ماشین چاک چرخ PU Block 003#

شماره قسمت: OKPU003 اندازه محصول (L*W*H): 280*200*200 میلی متر قطر تایر: 816 میلی متر حداکثر…

 Posted in چرخه های چرخ